Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
O badaniu sprawozdań
PDF Drukuj Email
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym - czytaj

 
PDF Drukuj Email

Badanie i ogaszanie sprawozda finansowych

Art. 64. 1. Badaniu i ogaszaniu, z zastrzeeniem art. 64b, podlegaj roczne sprawozdania finansowe jednostek powizanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitaowych, a take roczne sprawozdania finansowe - kontynuujcych dziaalno:
1) bankw oraz zakadw ubezpiecze,
2) jednostek dziaajcych na podstawie przepisw o obrocie papierami wartociowymi oraz przepisw o funduszach inwestycyjnych,
2a) jednostek dziaajcych na podstawie przepisw o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
3) spek akcyjnych, z wyjtkiem spek bdcych na dzie bilansowy w organizacji,
4) pozostaych jednostek, ktre w poprzedzajcym roku obrotowym, za ktry sporzdzono sprawozdania finansowe, speniy co najmniej dwa z nastpujcych warunkw:
a) rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pene etaty wynioso co najmniej 50 osb,
b) suma aktyww bilansu na koniec roku obrotowego stanowia rwnowarto w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzeda?y towarw i produktw oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiy rwnowarto w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
2. W jednostkach sporzdzajcych czne sprawozdania finansowe, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, warunki okrelone w ust. 1 stosuje si do cznego rocznego sprawozdania finansowego.
3. Badaniu podlegaj sprawozdania finansowe spek przejmujcych i spek nowo zawizanych, sporzdzone za rok obrotowy, w ktrym nastpio poczenie wedug zasad, o ktrych mowa w rozdziale 4a.
4. Badaniu i ogaszaniu podlegaj rwnie? roczne poczone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.
5. (skrelony).
6. (uchylony).


Art. 64a. 1. Oddzia, majcych siedzib poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakadu ubezpiecze oraz
2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w rozumieniu przepisw Prawa bankowego
- zwanych dalej "instytucj kredytow lub finansow", ogasza, sporzdzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowizujcymi w pastwie siedziby instytucji kredytowej lub finansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z dziaalnoci oraz opini biegego
rewidenta.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z dziaalnoci oraz opini biegego rewidenta.

USTAWA z dnia 29 wrzenia 1994 r.o rachunkowoci - czytaj


Ustawa ulega zmianie.