Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
PDF Drukuj Email

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2010 r. przez osoby fizyczne oraz spółki osobowe

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości dopiero wówczas, gdy osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2009 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR. Przeliczenia euro na złote dokonuje się według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Kwota graniczna, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 r., wynosi: (1.200.000 EUR x kurs średni według tabeli NBP nr 191/A/NBP/2009 z 30 września 2009 r.: 4,2226 zł/EUR) = 5.067.120,00.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w razie przekroczenia ww. kwoty granicznej (równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR, czyli 5.067.120,00 zł) wynika również z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

USTAWA z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości - czytaj


Ustawa uległa zmianie.